Alg. voorwaarden

Voorwaarden “De Buitenpost”

In het kort:
Wij rekenen u geen reserveringskosten!
De voorlopige reservering en huurovereenkomst komt tot stand door het digitale formulier in te vullen. U krijgt per e-mail binnen 24 uur een bevestiging van uw voorlopige reservering met daarbij gevoegd de nota met de huursom. Mocht u binnen twee dagen niets horen, dan is er iets misgegaan in de automatische verzending. In dat geval kunt u ons het beste een e-mail sturen.
Zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van de voorlopige reserveringsbevestiging willen wij graag 25% van de huursom ontvangen op het op de nota aangegeven rekeningnummer. Zodra dat een feit is, ontvangt u via e-mail een definitieve reserveringsbevestiging.
Uiterlijk vier weken voor de aanvangsdatum maakt u het restant van de huursom over op het aangegeven rekeningnummer. Hiervoor ontvangt u geen extra nota, wel krijgt u kort van te voren een herinnering per email. Nadat volledige betaling heeft plaatsgevonden, wordt per e-mail een bevestiging met een route-beschrijving toegezonden.
Uit ervaringen is helaas de noodzaak gebleken om, om meerdere redenen, echt van te voren de betaling te regelen. Wij kunnen daar niets aan veranderen.
De borgsom wordt door “De Buitenpost” binnen 30 dagen na de laatste huurdag overgemaakt op de rekening van de huurder, met aftrek van extra gemaakte kosten zoals electra, telefoon, verwarming en schade.
Bij vakantiewoning/gîte, huurt u in principe van zaterdag tot zaterdag. In overleg is het wel mogelijk om op een andere dag aan te komen of te vertrekken. In het laag seizoen is het in overleg mogelijk om vanaf een andere dag dan zaterdag te huren. De aankomsttijd is vanaf 16.00 uur en de vertrektijd is uiterlijk 10.00 uur.
Ivm de franse regelgeving is het verplicht de trap van het zwembad indien niet gebruikt omhoog te klappen. U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uzelf en uw kinderen. En eventueel bezoek cq kinderen van het bezoek.

De volledige huurvoorwaarden:

Artikel 01 Begripsbepalingen
Artikel 02 Totstandkoming huurovereenkomst
Artikel 03 Verplichtingen verhuurder
Artikel 04 Verplichtingen huurder
Artikel 05 Betalingscondities
Artikel 06 Wijziging en annulering
Artikel 07 Aansprakelijkheid
Artikel 08 Klachten/meldingsplicht/geschillen

Artikel 01 Begripsbepalingen
1. Verhuurder: De accommodatieverschaffer met wie de huurder een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
2. Huurder: a. De aanmelder, en/of b. degene ten behoeve van wie de aanmelder de aanmelding verricht.
3. Huurvoorwaarden. Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder.
4. Huisregels. Naast de huurvoorwaarden zijn op de huurovereenkomst toepasselijk de huisregels zoals de verhuurder deze heeft vastgesteld.

Artikel 02 Totstandkoming huurovereenkomst
1. In geval van boeking via het internet, komt de huurovereenkomst tot stand door ontvangst door “De Buitenpost” van de reserverings-e-mail die door de huurder via de site wordt verzonden, zulks onder de ontbindende voorwaarde dat “De Buitenpost” huurder binnen 7 werkdagen bericht dat de reservering geweigerd wordt;
2. In geval van telefonische boeking, komt de huurovereenkomst tot stand middels het bevestigen van de reservering per e-mail door “De Buitenpost” aan huurder.

Artikel 03 Verplichtingen verhuurder
1. Verhuurder stelt aan huurder, onder de in het huurcontract opgenomen voorwaarden aan huurder, het huurobject ter beschikking.
2. Verhuurder staat er voorts voor in dat de gebruikelijke nutsvoorzieningen zijn aangesloten en huurder daarvan gebruik kan maken.

Artikel 04 Verplichtingen huurder
1. Huurder dient ervoor zorg te dragen dat hij bij vertrek in het bezit is van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties.
2. Huurder zal zelf bij de betrokken autoriteiten de benodigde aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerdere informatie nog correct is.
3. Huurder dient desgewenst zelf zorg te dragen voor een reisverzekering en een annuleringsverzekering. Huurder betaalt aan “De Buitenpost” de huursom, alsmede de vergoeding voor aanvullende door verhuurder te leveren diensten, binnen de op de nota aangegeven betaaltermijn.
4. Huurder draagt gedurende de huurperiode als een goed huisvader zorg voor het huurobject en is aansprakelijk voor eventuele schades veroorzaakt gedurende het verblijf.
5. Huurder is verplicht het huurobject in schone staat achter te laten, tenzij anders wordt overeengekomen. Huurder is gehouden tot vergoeding van extra schoonmaakkosten – dit zal worden verrekend met de borg wanneer het huurobject door verhuurder of een door hem ingeschakelde derde niet schoon wordt bevonden.
6. De huisbeschrijving vermeldt het maximaal toegelaten aantal personen van het geboekte. Dit aantal mag in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd. Huurder blijft in het voorkomende geval de volledige reissom verschuldigd, zulks uit hoofde van schadevergoeding c.q. vergoeding (huur) voor het reeds genoten huurgenot. Huurder heeft geen enkele aanspraak op restitutie van reeds betaalde bedragen.

Artikel 05 Betalingscondities
1. “De Buitenpost” factureert aan huurder de totale huursom (dat is inclusief de borgsom en eventueel overige aangegeven kosten). De borgsom wordt door “De Buitenpost” binnen 30 dagen na de laatste huurdag overgemaakt op de rekening van huurder, met aftrek van extra gemaakte kosten zoals electra, telefoon, verwarming en schade.
2. Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen zeven dagen een bedrag (aanbetaling) te worden voldaan gelijk aan 25% van de totale huursom.
3. Het restant van de huursom moet uiterlijk 4 weken voor vertrek zijn voldaan aan “De Buitenpost”. Nadat volledige betaling heeft plaatsgevonden, wordt per e-mail een bevestiging toegezonden, dat tevens als betalingsbewijs geldt, en een routebeschrijving. Bij niet tijdige betaling wordt de reiziger hierop door “De Buitenpost” per e-mail gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd. “De Buitenpost” heeft het recht om de verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 6.2 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringskosten verrekend.
4. Indien de overeenkomst binnen 4 weken voor de dag van aankomst tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
5. De prijzen van gereserveerde diensten (extra services) kunnen conform de voorwaarden van de verhuurder worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend.
6. De huurder die in verzuim is, is naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten kosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom met rente, met een minimum van € 250,–.

Artikel 06 Wijziging en annulering
1. Wijzigingen in de huurovereenkomst zijn alleen mogelijk nadat daarover tussen huurder en “De Buitenpost” overeenstemming is bereikt.
2. De huurder kan ten allen tijde de reisovereenkomst annuleren of een vervangende huurder aanwijzen op voorwaarde dat dit schriftelijk geschiedt.
3. Een annulering wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren.
4. De annuleringskosten zijn als volgt;
– Kostenloos: Indien de boeking minder dan 7 dagen geleden geplaatst is en indien er géén sprake is van een Last-Minute boeking. Er is prake van een Last-Minute boeking indien de aanvangsdatum van de reservering binnen 4 weken ligt van de boekingsdatum.
– 25% van de huursom: tot vier weken voor aanvangsdatum;
– 100% van de huursom: vanaf vier weken voor aansvangsdatum.
5. Annulering dient te geschieden door een aangetekende brief aan “De Buitenpost”.

Artikel 07 Aansprakelijkheid
1. “De Buitenpost” is niet aansprakelijk voor kennelijke fouten en/of vergissingen op de site of in enige berichtgeving richting huurder.
2. “De Buitenpost” is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van haar personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke verhuurder vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.
3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van feiten en omstandigheden die geen betrekking hebben op het huurobject, zoals veranderingen van baden of andere sportaccommodaties, zaken of winkels, skiliften, alsmede andere plaatselijke tarieven en/of belastingen en voor weg- en andere bouwwerkzaamheden.
4. Verhuurder is voorts niet aansprakelijkheid voor schade die huurder lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen).
5. In geval van oorlog, staking, natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van verhuurder e.d. kan verhuurder zonder vergoeding van mogelijke schade van huurder de huurovereenkomst ontbinden.
6. “De Buitenpost” kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders van door “De Buitenpost” gecontracteerde vakantie-accommodatie.
7. Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door “De Buitenpost” aangeboden accommodatie binden “De Buitenpost” niet.
8. “De Buitenpost” kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders of aan bezittingen van de huurders.
9. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid door verhuurder gelden mede ten behoeve van het personeel van “De Buitenpost” en verhuurder of de door hen ingeschakelde derde(n).

Artikel 08 Klachten/meldingsplicht/geschillen
1. Huurder dient eventuele klachten en/of opmerkingen betreffende het huurobject onverwijld aan verhuurder en aan “De Buitenpost” te melden binnen 24 uur na aankomst bij de accommodatie.
2. Verhuurder heeft na ontvangst van de klacht 24 uur de tijd om het geschil op te lossen. Indien verhuurder hier niet (tijdig) in slaagt, neemt huurder nogmaals contact met verhuurder op, uiterlijk binnen 36 uur na aankomst.
3. Een klacht na (vroegtijdig) vertrek, zonder voorgaand overleg met verhuurder, vrijwaart verhuurder van elke acceptatie van een klacht of welke vorm van restitutie ook.
4. Binnen 3 weken na vertrek, zal “De Buitenpost” de klacht onderzoeken en contact opnemen met betrekking tot een passende regeling.